Elderly man hit by stray gunfire

Elderly man hit by stray gunfire